Privacyverklaring

Brightlinck privacyverklaring

 

Algemeen

Dit is een privacyverklaring van Brightlinck Executive Search B.V. gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 34311600, (hierna: Brightlinck). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Brightlinck verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Brightlinck biedt executive search diensten aan voor totstandkoming van vaste of tijdelijke dienstverbanden en/of interim management services en brengt in de meer algemene zin partijen bij elkaar met als doel (arbeids- of andere zakelijke) overeenkomsten met elkaar af te sluiten. Deze privacyverklaring geldt voor kandidaten, opdrachtgevers, bronnen, referenten en andere relaties van Brightlinck die als volgt zijn gedefinieerd:

 • kandidaten: personen die als (potentiele) werknemer in aanmerking komen voor actuele of toekomstige vacatures bij (toekomstige) opdrachtgevers;
 • opdrachtgevers: (medewerkers van) ondernemingen die (mogelijk in de toekomst) gebruik maken van de diensten van Brightlinck;
 • bronnen: personen die Brightlinck tijdens haar zoekproces helpen om de juiste kandidaten voor vacatures bij haar opdrachtgevers te vinden;
 • referenten: personen die een (werk)relatie hebben (gehad) met (potentiele) kandidaten en een kritisch en genuanceerd oordeel over hen aan Brightlinck en (indirect) haar opdrachtgevers kunnen verstrekken;
 • andere relaties: personen die op andere dan bovenstaande wijze bijdragen aan, of een relatie hebben met, Brightlinck in de uitvoering van haar werkzaamheden waaronder, maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld leveranciers.

Waarom verwerkt Brightlinck persoonsgegevens?

De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt als verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’ Voor de uitvoering van onze diensten, zoals het invullen van een vacature, is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over personen te verwerken.

In beginsel benadert Brightlinck kandidaten, bronnen, referenten en andere relaties tijdens persoonlijke ontmoetingen, via telefoon, e-mail of via social media platforms. Het kan ook zijn dat Brightlinck een advertentie plaatst waarop personen kunnen reageren. Brightlinck doet ook onderzoek naar personen, bedrijven of sectoren in het belang van haar opdrachtgevers waarbij persoonlijke informatie soms verwerkt moet worden zonder dat zij de betrokken persoon daarvan (op dat moment) op de hoogte kan stellen. Bijvoorbeeld wanneer Brightlinck de opdracht krijgt een nieuwe directeur te zoeken, terwijl de huidige directeur nog niet weet dat voor hem/haar een vervanger wordt gezocht. Persoonlijke gegevens van personen waarmee Brightlinck contact heeft kunnen op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt. Waar mogelijk vraagt Brightlinck toestemming om de verwerking van gegevens.

Met welke doelstellingen verwerkt Brightlinck persoonsgegevens

 • Kandidaten:
  • Bij het invullen van (toekomstige) vacatures van opdrachtgevers van Brightlinck. Indien kandidaten positief reageren op vacatures, kan Brightlinck persoonsgegevens van kandidaten verwerken en eventueel doorsturen naar opdrachtgevers. Waarbij Brightlinck verder niet verantwoordelijk is voor verwerking van die informatie door haar opdrachtgevers;
  • Brightlinck verstrekt alleen gegevens over kandidaten aan haar opdrachtgevers na voorafgaand overleg met- en toestemming van de betreffende kandidaten;
  • Brightlinck verwerkt persoonlijke informatie van kandidaten om kandidaten te kunnen kwalificeren voor (toekomstige) vacatures die Brightlinck voor haar opdrachtgevers dient in te vullen;
  • Brightlinck selecteert verwerkte informatie van kandidaten door een niet geautomatiseerde, maar handmatige en door Brightlinck persoonlijk uitgevoerde selectie.
 • Opdrachtgevers: informatie betreffende gesprekken met personen werkzaam bij opdrachtgevers worden verwerkt voor uitvoering van opdrachten, relatiebeheer en in voorkomende gevallen als referentie voor marketingdoeleinden.
  • Bronnen: Bij invulling van opdrachten worden bronnen zoals ‘industry experts’ geraadpleegd om met behulp van hun kennis en netwerk met een warme introductie toegang tot goed gekwalificeerde kandidaten te kunnen krijgen. De hoedanigheid van bronnen, kandidaten, referenten en opdrachtgevers is dynamisch en dezelfde personen kunnen in de loop der tijd verschillende rollen bekleden.
  • Referenten: Brightlinck benut de persoonlijke mening van referenten over kandidaten. Wanneer referenten gedurende langere tijd met kandidaten hebben samengewerkt kunnen zij in staat zijn een kritisch en genuanceerd oordeel te vormen over kandidaten en zo bijdragen aan een juist en compleet beeld over de geschiktheid van kandidaten voor bepaalde vacatures.
  • Andere relaties: Leveranciers of andere relaties van Brightlinck kunnen van wezenlijk belang zijn voor de verwerving en/of uitvoering van opdrachten.

Welke persoonsgegevens verwerkt Brightlinck?

 • Kandidaten:  Zodra kandidaten contact hebben met Brightlinck, verwerkt Brightlinck indien beschikbaar gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, functie, inkomen, cv en andere relevante opgedane gegevens zoals vastgelegd in bijvoorbeeld gespreksverslagen;
 • Opdrachtgevers: Brightlinck verwerkt gegevens van personen werkzaam bij opdrachtgevers zoals naam, telefoonnummers, emailadres en functie. Tevens verwerkt Brightlinck informatie verkregen tijdens contact met opdrachtgevers middels gespreksverslagen over (toekomstige) vacatures, functieomschrijvingen en kandidaten;
 • Bronnen: Brightlinck verwerkt van personen die als bron fungeren de naam, telefoonnummers en emailadres. Tevens verwerkt Brightlinck informatie over de relatie die de bron heeft met de kandidaat die hij/zij aan Brightlinck doorgeeft;
 • Referenten: Brightlinck verwerkt naam, telefoonnummer en emailadres van referenten en verwerkt de persoonlijke ervaring met- en opinie van referenten over de geschiktheid van kandidaten voor bepaalde vacatures;
 • Andere relaties: Brightlinck verwerkt naam, telefoonnummer en emailadres en gespreksverslagen van andere relaties voor zover dat op basis van een gerechtvaardigd belang bij uitoefening van haar diensten nodig geacht mag worden.

Over bewaartermijn, dataportabiliteit, inzage en verwijdering

Brightlinck verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om haar dienstverlening te kunnen leveren. Indien niet noodzakelijk of op verzoek van de verstrekker van de verwerkte informatie wordt persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd. Elke kandidaat, opdrachtgever, bron, referent of andere relatie mag op elk moment opvragen welke persoonlijke informatie Brightlinck bewaart en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen, verzoeken om dataportabiliteit van gegevens, bezwaar aantekenen tegen verwerking door Brightlinck of om verwijdering van gegevens vragen. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend via info@brightlinck.com. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt verwerkt met diverse applicaties en diensten van toeleveranciers. De applicaties en diensten van leveranciers worden met adequate en ‘state-of-the-art’ technologie en procedures beveiligd met als doel de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik. Externe partijen mogen contractueel de persoonlijke informatie die Brightlinck verwerkt alleen gebruiken ter ondersteuning van de doelstellingen van Brightlinck als hierboven omschreven, ze moeten die informatie geheimhouden en het is hen niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

Brightlinck Executive Search B.V.

Apollolaan 171

1077 AS Amsterdam